Общи условия за ползване

ЗА РАБОТА С ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА – CMYK.BG, СОБСТВЕНОСТ НА „ЙОКО ПРИНТ ООД“.ЗА ИЗРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОДУКЦИЯ – ГР. СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

Чл. 1. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се прилагат за всички Договори за изработка и продажба на полиграфическа продукция, сключвани от „ЙОКО ПРИНТ“ ООД.

Чл. 2. По смисъла на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ:

 1. „ЙОКО ПРИНТ ООД“ е дружество с огранична отговорност със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Струма 5, явяващо се ИЗПЪЛНИТЕЛ за изработка и продажба.
 2. „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ е всяко физическо или юридическо лице, което възлага на „ЙОКО ПРИНТ“ ООД изготвяне на дизайн и/или изработка на печатни изделия.
 3. „Договор“ е индивидуалният Договор за изработка, сключен в писмена форма между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 4. „Оферта“ е писмено предложение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди сключване на индивидуален Договор за изработка на полиграфическа продукция. В офертата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва точните технически параметри на конкретното изделие, като: размери, материали, тираж, допълнителни довършителни операции, срок за изработка.
 5. „Предпечат“ е предложение за дизайн на продукт, който може да има писмен, технически, илюстративен, компютърен изглед и за който страните постигат съгласие преди започване на изработката.

Чл. 3. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са неразделна част от всеки сключен договор.

Чл. 4. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ са обявени на сайта на „ЙОКО ПРИНТ“ ООДwww.cmyk.bg и се считат приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако той не възрази незабавнo при подписването на договора.

Чл. 5. „ЙОКО ПРИНТ“ ООД може да промени тези ОБЩИ УСЛОВИЯ по всяко време, като публикува актуалната им версия на обявените в чл. 4. фирмени сайтове. В Договора за изработка и продажба, правна сила има последната публикувана на сайта версия.

Чл. 6. Всяка индивидуална поръчка се счита приета при условие, че:

 1. Има постигнато двустранно съгласие чрез договор или приемане на общите условия за изработка с точно дефинирани всички задължителни параметри.
 2. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ иска да представи свои материали , той е задължен да представи необходимите изходни материали във вид, позволяващ да се извърши предпечатната подготовка за конкретното полиграфическо изделие и/или е изпратил по имейл своето потвърждение на подготвените за печат файлове.
 3. Предпечатът може да бъде подготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При подготвянето му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на услугата се заплаща допълнително.
 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ авансово е платил 50 % (петдесет процента) от договорената сума.
 5. Остатъкът от 50 % се заплаща след изготвяне и приемане на продукцията с двустранно подписан Приемо-предавателен протокол, в който подробно е описана продукцията, както и нейното качество.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже изпълнението на Договора в случай, че:

 1. Предоставените му материали от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не отговарят технически на параметрите за съответното полиграфическо изделие.
 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е заплатил договорените суми по договора или общите условия в съответните срокове.

Чл. 8. Цената на усугата и изработката са в лева и са с ДДС. Цената се плаща в брой на място или по банков път.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени договорената цена в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поиска промени,извън договорените параметри по една или друга причина.

Чл. 10. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпадне в забава за плащане повече от три календарни дни от датата на падежа по Договора, за което и да е дължимо еднкратно плащане, той дължи неустойка в размер на 1 % за всеки ден просрочие от датата на неизпълнението на задължението за плащане.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да прехвърли вземането за събиране от трета страна.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да поиска обезщетение за всяка вреда, която е в причинна връзка със закъснялото плащане.

Чл. 13.  Срокът за изработване на материалите е от 3 (три) до 7 (седем) работни дни.

Чл. 14. Поръчката се получва лично или чрез куриерски услуги, които са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подготвя продукцията в опаковки, запазващи качеството й при транспортиране. Всички допълнителни изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно пакетирането, етикирането и други специфики трябва да бъдат описани предварително.

Чл. 15. Всяка от страните може да предяви претенция по отношение на другата когато някоя от страните с поведението си прояви липса на коректност и добросъвестност.

Чл. 16. Претенции по отношение на дефекти се предявяват, както следва:

 1. За количествено несъответствие – в момента на предаване – като за целта се изготвя констативен протокол за несъответствие, заверен от лицата, извършващи приемо-предавателната дейност.
 2. За качествени недостатъци – могат да бъдат уважени при условие, че рекламацията е отправена в тридневен срок от откриване на недостатъка, но не по-късно от 1 месец от получаване на полиграфическата продукция. Този факт се установява чрез изготвяне на двустранен констативен протокол.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност относно качеството и текстовете на печатните материали когато продукцията е изработена с изходни материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че изходните материали, подадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изработка на полиграфическата продукция по конкретна поръчка са конфиденциални и няма право да ги ползва за друг клиент.

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за неуредени авторски права от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с трети лица.

Чл. 20.
 ИЗРАБОТКА НА ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН.

*ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН - файл или проект с илюстративна цел създаден с лицензиран софтуер за графична обработка.

*РАБОТЕН ФАЙЛ- работен файл се счита за файл, който съдържа графика или проект с възможност за корекция по елементи и шрифтове в съответните специализирани програми Ai, In, Ps
*ПЕЧАТЕН ФАЙЛ- графика предназначена за презентация или печат без възможност да се нанасят корекции по елементи или шрифтове.


     1. Печатни или работни файлове подадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
     1.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да ги използва, разпространява или дубликира без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
     

     2. Файлове създадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

     2.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ притежава всички права над "РАБОТЕН ФАЙЛ"
     2.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ "ПЕЧАТЕН ФАЙЛ
     2.3 „ЙОКО ПРИНТ“ ООД Ценообразува обработка или създаване на графичен дизайн само с предоставяне на "ПЕЧАТЕН ФАЙЛ"
    

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от отговорност когато неизпълнението на възложената работа се дължи на форсмажорни обстоятелства.

Чл. 22. Всички спорове между страните, произтичащи от или свързани с тези Общи условия се решават от страните по взаимно съгласие, а при непостигнато такова – споровете се решават пред компетентния съд, съгласно ГПК.

Настоящите Общи условия влизат в сила на 30.10.2017 година.

Последна актуализация 18.10.2021 година.